Commit Graph

7 Commits (main)

Author SHA1 Message Date
Thamognya Kodi 091e0b27e6 final fixes: huggingface works now 2023-01-18 21:38:51 +07:00
Thamognya Kodi 5e2054fc43
revert back to manual git 2023-01-18 14:36:42 +07:00
Thamognya Kodi 1930383a2e update: look at todo 2023-01-02 23:35:36 +07:00
Thamognya Kodi c766fe1c8a update: look at todo 2022-12-27 14:42:54 +07:00
Thamognya Kodi 16aa8cea4a api keys func added 2022-12-26 22:58:47 +07:00
Thamognya Kodi 2dc4a9454a started on research paper 2022-12-24 20:37:17 +07:00
Thamognya Kodi 434fbb342f update 2022-12-23 20:40:01 +07:00